Доклад о кикиморе: Сообщение «Кикимора» 5 класс музыка (доклад)

Кикимора болотная | Bestiary.us

Home › Энциклопедия › Кикимора болотная

Кикимора болотная

Кикимора болотная — в славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях

Кикимора болотная — в славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях

Кикимора болотная — в славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях

Кикимора болотная — в славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях

Кикимора болотная — в славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях

Кікімара балотная — белорусское написание названия кикиморы болотнойбелорусское написание названия кикиморы болотнойбелорусское написание названия кикиморы болотнойбелорусское написание названия кикиморы болотнойбелорусское написание названия кикиморы болотной

В славянской мифологии «жуткое создание, живущее в болотах и топях. Принимает внешность старухи, закутавшейся в ряднину, сотканную из мха и водорослей. Однако мало кто из живых видел кикимору, потому что она невероятно скрытна — на болотах в лучшем случае можно услышать ее вой.

Заблудившихся на болотах людей кикимора криком зазывает на трясину, откуда нет возврата. Поверхность трясины, состоящая из спутавшихся мхов, неожиданно раскрывается… и появляется кикимора, чтобы любоваться жуткой агонией медленно погружающегося в топь несчастного» (49: с.337-338).

Ёсць яшчэ і кікімара, якая жыве ў балоце. Кікімара — гэта нікуды не годнае, малое сушчаство. Яна вельмі малая, худая і дажа, можна сказаць, гідкая. Звычайна ўяўляецца як старая жанчына з цёмнымі чорнымі валасамі, можа, трохі з седзіною. Часцей за ўсё вельмі непрыгожая: у яе вялікі нос, чорныя вочы, насупленыя бровы, можа быць бяззубая, твар у барадаўках, і часта кікімара з гарбом. Звычайна шкодзіць людзям. Кікімарамі ў наш час таксама называюць людзей, якія робяць нешта дрэннае.

Запісана ў г.п.Акцябрскім (1053: с.177 па 449: с.559-560)

Есть еще и кикимора, живущая в болоте. Кикимора — это никуда не годное, ма́лое существо. Она очень мала, худа и даже, можно сказать, мерзкая. Обычно представляется как старая женщина с темными черными волосами, может, чуть с сединой. Чаще всего очень некрасивая: у нее большой нос, черные глаза, насупленные брови, может быть беззубая, лицо в бородавках, и часто кикимора с горбом. Обычно вредит людям. Кикиморами в наше время также называют людей, которые делают что-то плохое.

Записано в г.п.Октябрьском Гомельской области Беларуси (1053: с.177 па 449: с.559-560)

Кікімара — страшэнная жанчына, вельмі лахматая, з вялікімі рукамі, ногі ў яе кароткія, не як чалавек ходзіць, а перакідваецца з адной нагі на другую. Яна жыве ў балоце, дзе шмат чароту. Яна зацягвае чалавека ў балота. Калі не паспеў чалавек выбрацца, хапае яго сваімі вялікімі рукамі і паціхеньку цягне ў балота, пакуль зусім чалавек не схаваецца ў ім.

Запісана ў Клецкім раёне (1053: с.174 па 449: с.560)

Кикимора — страшная женщина, очень лохматая, с большими руками, ноги у нее короткие, не как человек ходит, а перебрасывается с одной ноги на другую. Она живет в болоте, где много камыша. Она затягивает человека в болото. Если не успел человек выбраться, хватает его своими большими руками и потихоньку тянет в болото, пока совсем человек не скроется в нем.

Записано в Клецком районе Минской области Беларуси (1053: с.174 по 449: с.560)

Чула, што кікімара — пагібшая маленькая дзевачка, нехрышчоныя дзеткі, а то і ўбітыя роднымі мамкамі і папкамі. Яны ходзяць, ад ветру хістаюцца, худзесенькія, малесенькія, з галубымі валосьямі. Можэт, яны жывуць у балотах? Я знаю, што гавораць: «кікімара балотная!» Знача, некрасівая, нікому не да спатрэбы.

Запісала Ж.Бацюк у 2003 годзе ў г. Гомель ад Караленка Вольгі Фёдараўны, 1933 г.н. (505: с.168; 611: с.156)

Слышала, что Кикимора — погибшая маленькая девочка, некрещеные детки, а то и убитые родными мамками и папками. Они ходят, от ветра шатаются, худенькие, малюсенькие, с голубыми волосами. Может, они живут в болотах? Я знаю, что говорят: «кикимора болотная!» Значит, некрасивая, никому не нужная.

Записала Ж.Бацюк в 2003 году в городе Гомель от Короленко Ольги Фёдоровны, 1933 г.р. (505: с.168; 611: с.156)

Кікімары — гэта памерлыя няхрышчаныя дзеці ці дзеці, якіх праклялі шчэ нават да раждзенія. Жывуць кікімары ў асноўным на балоце. Шкоды людзям яны не чыняць. Але быў у нас такі выпадак. Сабралася адна жанчына ісці па журавіны. Узяла карзіну і пайшла. А балота було далека ад дзярэўні. I во сабірае яна ягады, ходзіць з кочкі на кочку, ужо набрала амаль поўную карзіну, стаміласа. I ажно бачыць, што кочка, на якую яна ступіла, падобна на галаву. Не паспела жанчына яе добра разгледзець, як гэтая кочка стала правальвацца ў балота і цягнуць за сабой жанчыну, а тая ніяк не магла вырвацца і стала крычаць. Гэтыя крыкі пачуў мужчына, які быў недалёка ў лесе. Прыбег, але було ўжо позна. Ён найшоў толькі карзіну з журавінамі, а жанчына знікла ў балоце. Як потым даведаліся, гэта кікімара жанчыну забрала да сябе за тое, што калісьці ў моладасці яна загубіла свае дзіця. У яе без мужа радзілася дочка, а гэта быў вялікі грэх. I яна вырашыла ад яго пазбавіцца, кінуўшы нованароджанае дзіця ў рэчку. Кажуць, што за гэта яна зараз і паплацілася. Кікімара за загубленую дачку ей адпомсціла.

Запісана ў Чачэрскім раёне Гомельская вобласці (1053: с.177-178 па 449: с.560)

Кикиморы — это умершие некрещеные дети или дети, которых прокляли еще до рождения. Живут кикиморы в основном на болоте. Вреда людям они не причиняют. Но был у нас такой случай. Собралась одна женщина идти за клюквой. Взяла корзину и пошла. А болото было далеко от деревни. И вот собирает она ягоды, ходит с кочки на кочку, уже набрала почти полную корзину, устала. И даже видит, что кочка, на которую она ступила, похожа на голову. Не успела женщина ее хорошо рассмотреть, как эта уточка стала проваливаться в болото и тянуть за собой женщину, а та никак не могла вырваться и стала кричать. Эти крики услышал мужчина, который был недалеко в лесу. Прибежал, но было уже поздно. Он нашел только корзину с клюквой, а женщина пропала в болоте. Как потом узнали, это кикимора женщину забрала к себе за то, что когда-то в молодости она погубила своих детей. У нее без мужа родилась дочка, а это был большой грех. И она решила от нее избавиться, бросив новорожденного ребенка в речку. Говорят, что за это она сейчас и поплатилась. Кикимора за загубленную дочь ей отомстила.

Записано в Чечерском районе Гомельской области Беларуси (1053: с.177-178 по 449: с.560)

У балоце жывёт, а не ў доме. Выглядзіт маладой, но очень некрасівай дзевушкай. Ведзьма может превраціцца ў кікімару.

Запісана А.Зюзьковай у 2004 годзе ў горадзе Гомель ад Бандарэнка Зоі Іванаўны, 1934 г.н. (505: с.167; 611: с.156)

В болоте живёт, а не в доме. Выглядит молодой, но очень некрасивой девушкой. Ведьма может превратится в кикимору.

Записано А.Зюзьковой в 2004 году в городе Гомель от Бондаренко Зои Ивановны, 1934 г.р. (505:

Кикиморы живут на болотах. Они как старушки, скорее маленького роста. Смотрят за порядком на болоте.

Записано И.Иванчиковой в 2004 году в городе Гомель ад Иванчиковой Людмилы Алексеевны, 1962 г.р. (505: с.167; 611: с. 156)

Кікімара жыве ў лясу, ета падруга лешага. Яна запаведуе лесам, звярамі, пціцамі. Еслі прыходзіць чалавек ў лес, то яна можа яго заблудзіць у лясу. Кікімара навядзе на чалавека цьму, і ён можа хадзіць па лесе очэнь доўга. Колькі назначыла яна здзелаць яму кругоў па лесе, столькі ён і будзе хадзіць. Выйшаўшы з лесу, чалавек доўжан пасядзець некаторае ўрэмя непадвіжна. Чалавек, ідучы дамоў, не доўжан абарочвацца назад, глядзець на лес, а ісці прама. А еслі паглядзіць назад, то можа не дайсці да сваёй хаты. Для кікімары эта бальшая пацеха.

Запісана А.Лупікавай у 2006 годзе ў вёсцы Неглюбка Веткаўскага раёна ад Герасіменка Ганны Іванаўны 1934 г.н. (505: с.165; 611: с.154)

Кикимора живет в лесу, это подруга лешего. Она заповедует лесом, зверями, птицами. Если приходит человек в лес, то она может его заблудить в лесу. Кикимора наведет на человека тьму, и он может ходить по лесу очень долго. Сколько назначила она сделать ему кругов по лесу, столько он и будет ходить. Выйдя из лесу, человек должен посидеть некоторое время неподвижно. Человек, идя домой, не должен оборачиваться назад, глядеть на лес, а идти прямо. А если посмотреть назад, то может не дойти до своей избы. Для кикиморы это большая потеха.

Записано А.Лупиковой в 2006 году в дерене Неглюбка Ветковского района от Герасименко Анны Ивановны 1934 г.р. (505: с.165; 611: с.154)

Блізкая сяброўка лесавіка — кікімара балотная. Яна жыве ў балоце. Любіць апранацца ў мяха з мхоў і ўплётываець у валасы лясныя і балотныя расліны. Але людзям паказоўвываецца рэдка, таму што любіць быць нябачнай і толькі арэ з балота гучным голасам. У лесавіка і кікімары ёсць дзеці — лесаўкі, яны збіваюць з шляху падарожнікаў, сыплюць ім на галаву труху і абматоўваюць павуціннем.

Запісана ў Чачэрскім раёне (1053: с.200 па 449: с.561)

Близкая подруга лесовика — кикимора болотная. Она живет в болоте. Любит одеваться в меха из мхов и вплетает в волосы лесные и болотные растения. Однако людям показывается редко, потому что любит быть невидимой и только орёт из болот гломким голосом. У лесовика и кикиморы есть дети — лесавки, они сбивают путешественников с пути, сыплют труху им на головы и обматывают паутиной.

Записано в Чечерском районе Гомельской области Беларуси (1053: с.200 по 449: с.561)

Кікімара заўсёды на пасылках у лешага. Гэта зялёныя дзеўкі, бабкі ў лахмоццях, падобныя на людзей, худыя толькі. Жывуць у лесе пад дрэвамі ў лісцях, могуць каля балота, ну, бліжэй к лесу. Некаторыя людзі чулі, як яны шэпчуцца ў лесе, могуць шышкамі кідацца да лешага заманіць. Другім словам — гэта нечысць гэтыя кікімары.

Запісала А.Сакалюк у 2006 годзе ў вёсцы Перасвятое Рэчыцкага раёна ад Грабок Анастасіі Паўлаўны, 1936 г.н. (505: с.171; 611: с.159)

Кикимора всегда на посылках у лешего. Это зеленые девки, бабки в лохмотьях, похожие на людей, худые только. Живут в лесу под деревьями в листьях, могут около болота, ну, ближе к лесу. Некоторые люди слышали, как они шепчутся в лесу, могут шишками бросаться к лешему заманить. Иным словом — нечисть эти кикиморы.

Записала А.Соколюк в 2006 году в деревне Пересвятое Речицкого района от Грабок Анастасии Павловны, 1936 г.р. (505: с.171; 611: с.159)

Кікімара жывець у лесі, каля балотаў. Яна як недагледжаная кабета: валасы патлатыя, клочаныя, адзета ў рваную адзёжу. Яе мужык — лешы. Так як і жонка, ён паклаты, калматы, доўгія валасы і барада. Жывець у дрэвах. Ён — ахоўнік лесу. Але ж калі разазліць яго, дык нездабраваць чалавеку, можа ў лесе назаўжды астацца. Лешы так проста людзей не чапае, як і кікімара, а калі яны шкоду наробяць у лесе.

Запісана Т.Горскай у 2006 годзе ў вёсцы Краснаўка Светлагорскага раёна ад Паўлаўцовай Людмілы Уладзіміраўны (прыехала з города Вялікі Усцюг РФ), 1950 г.н. (505: с.171; 611: с.159)

Кикимора живет в лесу, возле болот. Она как неухоженная женщина: волосы патлатые, всклокоченные, одета в рваную одёжу. Ее муж — леший. Также как и жена, он патлатый, косматый, длинноволос и бородат. Житет в деревьях. Он — хранитель леса. Но если разозлить его, то несдобровать человеку, может в лесу навсегда остаться. Леший так просто людей не трогает, как и кикимора, а только если те вреда наделают в лесу.

Записано Т.Горской в 2006 году в деревне Красновка Светлогорского района от Павловцовой Людмилы Владимировны (приехала из города Великий Устюг РФ), 1950 г.р. (505: с.171; 611: с.159)

Кікімара — гэта лясная істота. Яна жыве ў хаце, у лесе. Кікімара састаіць з ветачак. Яна вельмі прыткая і любіць дражніцца.

Запісана А.Данілавай у 2006 годзе ў горадзе Бабруйск Магілёўскай вобласці ад Петуховай Кацярыны Піманаўны, 1932 г.н. (505: с.172; 611: с.159)

Кикимора — это лесное существо. Она живет в избе, в лесу. Кикимора состоит из веточек. Она очень резвая и любит дразниться.

Записано А.Даниловой в 2006 году в городе Бобруйск Могилевской области Беларуси от Петуховой Екатерины Пименовны, 1932 г.р. (505: с.172; 611: с.159)

Раней быў у нас лес, калі дамоў такіх бальшых не было. Дык вось, у лесе было возера, заросшае чаротам і там, казалі, жыла кікімара. Бывала, хтосьці пойдзе ў лес, набярэ грыбоў, ягад, а калі назад вяртаецца, захоча скупацца. Паставя кошыкі, а сам у ваду і купаецца. Выходзя на бераг, а кошыкі развернутыя стаяць і ягады раскіданыя. Гэта значыць, кікімара ела ягады. А хто бачыў кікімару, казалі, што яна ўся лахматая, сама нібы гразная, а на руках доўгія пальцы з вялізнымі кіпцюрамі. Вось яна гэтымі рукамі і адбірае ў людзей ягады.

Запісана Ю.Ульянкінай у 2004 годзе ў горадзе Жлобін ад Казловай Эльвіры Паўлаўны, 1936 г.н. (505: с.169; 611: с.157)

Раньше был у нас лес, когда домов таких больших не было. Так вот, в лесу было озеро, заросшее камышом и там, говорили, жила кикимора. Бывало, кто-нибудь пойдет в лес, наберет грибов, ягод, а если назад возвращается, захочет искупаться. Поставит корзины, а сам в воду и купается. Выходит на берег, а корзины опрокинуты стоят и ягоды разбросаны. Это значит, кикимора ела ягоды. А кто видел кикимору, говорили, что она вся лохматая, сама словно грязная, а на руках длинные пальцы с огромными когтями. Вот она этими руками и отбирает у людей ягоды.

Записано Ю. Ульянкиной в 2004 году в городе Жлобин Гомельской области Беларуси от Козловой Эльвиры Павловны, 1936 г.р. (505: с.169; 611: с.157)

Кікімары сядзяць у балотах. Гэта нячыстая сіла. Паяўляюцца воны ўвечары. Сабіраюцца, каб гуляць друг з другам. Еслі іх чалавек увідзіць, то яны накідаюцца на чалавека. От ніх нада ўцякаць.

Запісала В.Берднік у 2006 годзе ў вёсцы Боркі Жыткавіцкага раёна ад Юнчыц Васіліны Рыгораўны, 1948 г.н. (505: с.169; 611: с.157)

Кикиморы сидят в болотах. Это нечистая сила. Появляются они вечером. Собираются, чтоб гулять друг с другом. Если их человек увидит, то они набрасываются на человека. От них надо убегать.

Записала В.Бердник в 2006 году в деревне Борки Житковичского района от Юнчиц Василины Григорьевны, 1948 г.р. (505: с.169; 611: с.157)

В селе Крыжино (Брянская область) она была болотной кикиморой. Называли ее там Баба-болотница. Когда от реки начинал тянуться туман, нам говорили: «Вот. Баба-болотница пиво варит».

Записано в 2008 году в Воронеже от М. А.Коваленко, 1990 г.р., уроженки города Сельцо Брянской, АКТЛФ*(1365: 792, с.332)

«К более мелким болотным духам, слугам кикиморы, относятся болотницы, хмыри, караконджалы, крыксы и злыдни. Все они враждебны людям и очень опасны» (49: с.337-338).

Мир ведьмака (А.Сапковский)

В мире ведьмака кикиморой названо некое опасное для человека чудовище или нежить, обитающее в болотах и внешне похожее на помесь паука с крокодилом. Убивает, только будучи голодна.

Nie zareagował na zduszony krzyk handlarki warzyw, wpatrzonej w kościstą, szponiastą łapę wystającą spod derki, podrygującą w rytmie truchtu osła.

— Na wszystkich bogów, Geralt! Co to jest?

— Kikimora. Nie ma za nią jakiejś nagrody, panie wójcie? Caldemeyn przestąpił z nogi na nogę, patrząc na pają-kowaty, obciągnięty zeschłą czarną skórą kształt, na szkliste oko z pionową źrenicą, na igłowate kły w zakrwawionej paszczy.

— Gdzie… Skąd to…

— Na grobli, ze cztery mile przed miasteczkiem. Na mokradłach. Caldemeyn, tam musieli ginąć ludzie. Dzieci.

Andrzej Sapkowski «Ostatnie życzenie»

Он оставил без внимания приглушенный крик торговки овощами, уставившейся на костлявую, когтистую лапу, свисающую из-под попоны и подпрыгивавшую в такт шагам осла.

— Господи, Геральт? Это что такое?

— Кикимора. Не будет ли за нее какой награды, милсдарь войт?

Кальдемейн переступил с ноги на ногу, глядя на паучье, обтянутое черной высохшей кожей тело, на остекленевший глаз с вертикальным зрачком, на иглоподобные клыки в окровавленной пасти.

— Где… Откуда…

— На плотине, верстах в четырех от поселка. На болотах. Там, Кальдемейн, кажется, гибли люди. Дети.

Анджей Сапковский «Последнее желание» (677: с.82-84)

ИсточникиКрыніцыŹródłaДжерелаSources

Бестиарий Анджея Сапковского / «Нет золота в Серых Горах» — М.: АСТ, 2002 (49)

Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і / Укладанне, прадмова, пераклад і паказальнік У. Васілевіча. — Мінск: Беларусь, 2010 (449)

Міфалагічныя ўяўленні беларусаў / пад рэдакцыяй В.С.Новак — Мн.: «Право и экономика», 2010 (505)

Беларуская міфалогія. Хрэстаматыя: вучэбны дапаможнік / уклад. В.С.Новак — Мн.: РІВШ, 2013 (611)

Міфалогія беларусаў / пад рэдакцыяй В.С.Новак — Гомель: Гомельскі дзяржаўны універсітэт, 2005 (1053)

Былички и бывальщины Воронежского края / Составитель Пухова Т.Ф. — Воронеж: ВГУ, 2008 (1365)

Онлайн источникиАнлайн крыніцыŹródła internetoweОнлайн джерелаOnline sources

Wiedźmińska Wiki: Stworzenia (pl)

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status: 

Процессия (незаконченная статья в процессе написания)

Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by: 

Евгений КотЯўген КотEugeniusz KotЄвген КотEugene Kot

Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary. us/kikimora-bolotnaja

Культурно-географическая классификация существ:
Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот:
Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot:
Культурно-географічна класифікація істот:
Cultural and geographical classification of creatures:

Польская мифология и фольклорПольская міфалогіяPolska mitologiaПольська міфологіяPolish mythology, Белорусская мифология и фольклорБеларуская міфалогіяBiałoruska mitologiaБілоруська міфологіяBelarusian Folklore

Ареал обитания:
Арэал рассялення:
Areał zamieszkiwania:
Ареал проживання:
Habitat area:

БолотоБалотаBagnoБолотоSwamp

Псевдо-биологическая классификация существ:
Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот:
Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot:
Псевдо-біологічна класифікація істот:
Pseudo-biological classification of creatures:

НежитьНежыцьNieumarliНемертвіUndead, БолотникиБалотнікіBłotnikiБолотяникиSwamp spirits

Физиологическая классификация:
Фізіялагічная класіфікацыя:
Fizjologiczna klasyfikacja:
Фізіологічна класифікація:
Physiological classification:

ЧеловекЧалавекCzłowiekЛюдинаHuman, ПаукПавукPająkПавукSpider, КрокодилКракадзілKrokodylКрокодилCrocodile

Вымышленные / литературные миры:
Выдуманыя / літаратурныя сусветы:
Wymyślone / literackie światy:
Вигадані / літературні світи:
Fictional worlds:

Миры Юрия НикитинаМиры Юрия НикитинаМиры Юрия НикитинаМиры Юрия НикитинаМиры Юрия Никитина, Мир Ведьмака (А. Сапковский)Мир Ведьмака (А.Сапковский)Świat wiedźmina (A.Sapkowski)Мир Ведьмака (А.Сапковский)The Witcher World (A.Sapkowski)

Форумы:
Форумы:
Fora:
Форуми:
Forums:

О каждом в отдельностиО каждом в отдельностиО каждом в отдельностиО каждом в отдельностиО каждом в отдельности

Урок №10-№11 — Домашняя школа

Русский фольклор — основа композиторской музыки

1. Русский фольклор —
основа композиторской музыки.     Отечественные композиторы в своём
творчестве постоян­но
обращались к русскому литературному фольклору -сказкам, легендам, преданиям.

Анатолий Константинович Лядов (1855-1914),

 ученик известного русского
композитора-сказочника Н. А. Римского-Корсакова,

 создал несколько симфонических миниатюр (небольших пьес) на сюжеты
русского фольклора, сказоч­ной фантастики.
Среди них: картинка к русской народной сказке «Баба-яга», сказочная картинка «Волшебное озеро», народное
сказание «Кикимора».

Кикимора это злой дух, нечистая
сила в женском обличье. Чаще всего в
народных преданиях встречается ки­кимора болотная — злое, коварное,
привередливое существо, созданное воображением русского человека.

Литературной основой «Кикиморы»
А. Лядова стало одно из сказаний
русского народа, записанное фолькло­ристом-собирателем
И. Сахаровым. Именно его текстом композитор
открывает партитуру своего произведения.

Живет, растёт Кикимора у кудесника в каменных горах. От утра до  вечера тешит Кикимору Кот- Баюн, говорит сказки заморские. С вечера до бела света качают Кикимору во хрустальной колыбельке.

 Ровно через семь лет вырастает Кикимора. 

Тонёшенька, чернёшенька та Кикимора, а голова-то у ней малым-малёшенька, со напёрсточек, а туловище не спознать с

 соломинкой. Стучит, гремит Кикимора от утра до вечера; свистит, шипит Кикимора со вечера до полуночи;

 со полуночи до бела света прядёт кудель конопельную,

 сучит пряжу пеньковую,  снуёт основу шёлковую.  Зло держит на уме Кикимора на весь люд честной.

2.
Задание 1

Послушай  ЗДЕСЬ симфоническую миниатюру А.Лядова «Кикимора»

Медленный,
 неторопливо  разворачивающийся  первый
  раздел  музыки рисует  не
 только место   действия —волшебное
  царство   Кудесника, «хрустальную колыбельку»

 челеста 

 (
 звонко  и   бесстрастно   звучит
  челеста),   в   которой
 качают   Кикимору,   но   и
  облик   самой Кикиморы.   Звучит   нежная
  колыбельная,   и вдруг   раздаются   беспокойные
  выкрики 

  флейт и гобоев, 

затем
  вновь   тема   ко­лыбельной
 (её  мягко   поет английский
  рожок —деревянный духовой   ин­струмент), 

 

 и   вновь
  её   прерывает   резкий выкрик
   деревянных   духовых.

Быстрый второй
  раздел   начинается   с   темы
  Кикиморы.   

Её   сует­ливый  бег
  не   прекращается   до
  конца пьесы.  

 Обрати   внимание
  на   скачущий  ритм,   колючие
   акценты,   резкие,        
      уг­ловатые    мелодические
   фразы.        Всё
  это и   создаёт   образ
   маленького   злобного существа,
  пронырливого    и   едкого.

 • Ответь на
  вопросы:
 • 1. В   чём
    необычность   окончания этой
    оркестровой   пьесы? 
 • 2.Что   даёт
    противопоставление  звучностей   крайних        регист­ров,   когда
   еле слышному   пиццикато  контрабасов
    отвечает   су­хой,
    визгливый форшлаг   флейты-пикколо?  
   Связано    это
    с неожиданным   исчезновением
    из виду   нашего
    сказочного героя.

3. Инструменты симфонического оркестра

Медленное
вступление (адажио) рисует сказочный пейзаж — низкое звучание струнных басов с
сурдинами,

  

Струнные басы с сурдинами

                                                              Литавры

 глухое тремоло литавр  и ползучее хроматическое движение
деревянных духовых с выделяющейся мелодией бас-кларнета.  

Бас-кларнет

Затем начинается
мягкое баюкающее колыхание скрипок, на фоне которого возникает простой
колыбельный напев в проникновенном тембре английского
рожка, прерываемый, однако, зловещим свистящим мотивом у флейты-пикколо и
гобоя. А дальше, на том же колыбельном покачивании, вступает челеста колоритно передающая образ хрустальной колыбельки. Основной раздел пьесы —
presto (быстро) — открывают прыгающие аккорды деревянных с резким свистом
флейт. Стремительно мелькают отдельные фразы, неудержимо скерцообразное
(шуточное) движение, подхлестываемое остинатным, т.е. постоянным, неизменным) ритмом.
Многочисленные мелкие динамические нарастания и спады сообщают музыке характер,
как бы задыхающийся от быстрого бега. Заканчивается пьеса мгновенным уходом —
исчезновением сказочного образа.

Картины русских художников также посвящены
сказочному образу кикиморы

Рассмотри
эти картины
.

Поляков-художник 

Билибин — русский художник

Билибин Баба — Яга

 

Ответь на вопросы: 1.  Чем
отличаются? 2. Что их объединяет?

3.
Созвучны ли они с музыкой А.Лядова?

4.
Задание 2.

Как называются
инструменты симфонического оркестра, которые  помогли  создать
сказочной  образ симфонической миниатюры?

Разбираем новейшие кадры «Ведьмака» и отчет о наборах

«Ведьмак » от Netflix имеет большие планы на неделю Хэллоуина, где он проведет несколько панелей на двух крупных конвенциях в Лондоне, Англия, и Лукке, Италия. Пока мы отсчитываем дни до предстоящего трейлера шоу (выпуск намечен на 31 октября), Netflix не теряет времени даром. Поскольку эмбарго на посещение съемочной площадки, по-видимому, снято, публикуются интервью, взятые во время производства шоу. Итальянский новостной сайт Corriere опубликовал статью с новыми кадрами. Читайте перевод основных моментов статьи.

В январе издание посетило съемочную площадку и взяло серию интервью с актерами и съемочной группой. Corriere также получил доступ к эксклюзивным кадрам из первых нескольких серий сезона. На этих кадрах изображены Геральт из Ривии и Йеннифэр из Венгерберга . Три кадра взяты из первого эпизода, а кадр с Йеннифэр (знакомое зрелище из тизер-трейлера прошлого лета) — из третьего эпизода. Прежде чем мы взглянем на каждое из этих изображений, давайте кратко напомним, что мы можем ожидать от пилотного эпизода шоу.

Основанный на рассказе Анджея Сапковского , The Lesser Evil , эпизод покажет события, которые дали Геральту (которого играет Генри Кавилл Супермена в адаптации Netflix) прозвище «Мясник из Блавикена». Рассказ начинается с того, что Ведьмак въезжает в город Блавикен верхом на своей кобыле Плотва 9.0006 и буксирующий за собой осла с ужасающим грузом. Этим грузом оказалась кикимора , чудовище, представляющее собой нечто среднее между пауком и крабом, если паук и краб были размером с лошадь.

Геральт сталкивается с кикиморой. Это может быть холодный релиз сериала

Кикимора уже появлялась в первом тизер-трейлере «Ведьмака » (подсказка: это гигантский паук в конце), и мы держим пари, что драка Геральта с этим монстром послужит шоу холодное открытие. Для тех, кто не знаком с термином, «холодное открытие» относится к последовательности, которая воспроизводится перед титрами.

Лорен С. Хиссрич

@LHissrich

Дом, милый дом в Городе Ангелов (хотя бы на несколько дней).
Страница 5: «Внезапно СЕРЕБРЯНЫЙ МЕЧ разделяет экран пополам. Может быть, это просто отражение луны, но этот конкретный меч, кажется, излучает собственный свет, когда яростно пронзает…»

6:50 · 5 апреля 2018 г.

Отрывок с одной из первых страниц сценария, опубликованный на странице шоураннера в Твиттере, где Геральт размахивает своим серебряным мечом. Помните, серебро для монстров

Назад к Меньшее зло … Убив кикимору, Геральт едет в Блавикен с монстром, которого везут верхом на осле. Горожане замечают шуршащие под попоной костлявые конечности твари и быстро окружают ведьмака.

Начало Меньшего Зла, изображенное в старом польском графическом романе Когти, показанные здесь, совпадают с когтями кикиморы в тизере

Здесь находится первый сегодняшний кадр. Здесь мы видим руку, протянувшуюся, чтобы коснуться одной из конечностей мертвой кикиморы. Возможно, что рука принадлежит Мия МакКенна Брюс персонаж, Марилка , хотя мы не уверены.

Не будем спойлерить остальную часть Меньшее зло , одного из лучших рассказов Сапковского, поэтому перейдем к следующему изображению. Это все еще показывает Геральта Кавилла в таверне Blaviken. В книгах Геральт впервые встречает принцессу Ренфри (которую играет Эмма Эпплтон ) и ее команду преступников в таверне, очень похожей на эту.

Финальный кадр пилотной серии показывает Геральта Кавилла на его верной 9-летней кобыле.0005 Плотва . Лес вокруг Геральта кажется довольно знакомым, и вполне вероятно, что в тизере был показан другой кадр той же сцены.

Этот кадр из тизера, вероятно, из той же сцены

Последнее изображение, которым поделился Corriere, — это Аня Чалотра в образе волшебницы Йеннифэр из Венгерберга . Это взято из сцены, показанной в тизере, хотя выражение лица здесь немного мрачнее. Эта сцена следует за превращением Йеннифэр из горбуньи в красавицу, момент, который произойдет в третьем эпизоде ​​шоу.

Йеннифер Ани Чалотры (Фото: @anyasource )

Теперь, когда мы проанализировали кадры, давайте углубимся в интервью. Corriere удалось получить отличные цитаты от актеров и съемочной группы, и мы соберем (и переведем) их здесь.

Пожалуй, самое большое откровение в этой статье касается дизайна набора «Ведьмак ». Судя по всему, каждая из локаций безымянного континента имеет разное архитектурное и культурное вдохновение. Corriere пишет: «В большом комплексе, где Ведьмак снят, довольно холодно. Маленькие темные печи обогревают углы сооружения [киностудия Origo, Будапешт], в котором формируются различные страны, составляющие континент [место действия шоу]. У каждого есть точное вдохновение».

Художник-декоратор Наоми Мур далее объяснила, что Cintra , дом принцессы Цири , вдохновлен элементами стиля модерн. Между тем, школа волшебниц Аретузы скорее готическая, с индийскими мазками. Blaviken будет иметь скандинавский стиль (тот, что Геральт в таверне, безусловно, имеет). Наконец, город Визима будет вдохновлен Азией. Большая часть покупок текстиля для сериала происходила в Индии.

Аретуза, школа волшебниц Пейзаж, сделанный на съемках Ведьмака готический стиль может указывать на то, что это Аретуза

Во время визита журналистам Corriere показали только один из Ведьмак 9Наборы 0004 — зал Цинтры. Здесь съемочная группа сняла сложную сцену с участием принцессы Паветты (мать Цири, которую играет Гайя Мондадори ) и проклятого принца Дани (играет Барт Эдвардс ), у которого чудовищное лицо гуманоидного ежа. Кавилл также присутствовал в роли Геральта из Ривии. Сцена будет знакома читателям рассказа Вопрос цены и всем, кто видел тизер-трейлер. Эта последовательность появится в четвертом эпизоде.

Дуни и Геральт сражаются бок о бок в зале Цинтры, вдохновленном архитектурой в стиле модерн. Netflix в 2018 году. Мало того, что парик и костюм выглядят лучше, так еще и сам Кавилл произвел впечатление. Судя по всему, у его Геральта глубокий голос, сравнимый с вокальным исполнением Дуга Кокла, персонажа одноименной серии видеоигр CD Projekt Red. Более того, Corriere рассказали, что Кавилл настолько погрузился в образ, что продолжит говорить голосом Геральта даже после съемок.

Далее статья делится мыслями шоураннера Лорен С. Хиссрих о ее адаптации саги, которую она считает третьей адаптацией истории после старого польского телесериала и игровой трилогии: «Что меня восхищает, так это взять персонажей, которых я любил, и истории, которые я любил, и добавить новую «соединительную ткань», как мы называем это с комнатой писателей».

Эта новая соединительная ткань склеит некоторые из самых известных рассказов серии, в том числе упомянутые выше и многие другие. Что касается рассказов, Хиссрич не полагался строго на хронологию книг и вместо этого называет сюжетную линию шоу «смешиванием и сопоставлением».

Помимо неоднозначной соединительной ткани, целью шоу является изучение предыстории главного трио, чтобы увидеть, как они становятся героями, которых мы знаем и любим. «Одна из лучших вещей в [коротких рассказах] — это то, что они углубляют характеры персонажей», — сказал Хиссрич. «Но происхождение [персонажей] находится в прошлом и часто не рассказывается напрямую. [Изучение этих истоков] казалось отличной возможностью для рассказа историй. В этом смысле я бы сказал, что эта серия добавит что-то к читательскому опыту, предлагая истории происхождения с неожиданной точки зрения».

У «Ведьмака » уже есть большая фан-база, но Хиссрич понимает, что сериал охватит гораздо более широкую аудиторию, когда он выйдет на Netflix. Многие из новичков никогда не слышали о книгах или играх, но Хиссрих уверен, что история их не смутит, продолжая говорить: «Суть была именно в том, чтобы найти истории, которые показали, что такое Ведьмак . Мы не хотим говорить, мы хотим показать. И судьба всегда играет важную роль в этой истории».

Кавилл и Чалотра похвалили Хиссрича как шоураннера. «Есть тонкости, с которыми Лорен была очень осторожна», — сказала Чалотра, которая была рада, что ее шоураннером стала женщина. Сам Кавилл добавил, что никогда не чувствовал себя «застрявшим в клетке», намекая на другие проекты, в которых он был (подсказка: Супермен ).

Кавилл тоже хотел описать Геральта: «Он одновременно и герой, и антигерой. Мой Геральт верен книгам, но также заимствует у видеоигр. У него золотое сердце, которое было разбито, и сейчас ему очень трудно доверять другим людям». Хиссрич обещает, что интерпретация персонажа Кавиллом не разочарует: «Мы не увидим Кавилла; мы увидим Геральта.

Цири также очень кратко описана в статье, и вы можете присесть, прежде чем читать следующую цитату из Фрейи Аллан : «[Цири] плохой мальчик, возможно, или просто очень замкнутый и очень наивный ребенок, а также очень умный. Она очень упряма, но должна многому научиться».

(Примечание: вполне возможно, что на самом деле перевод здесь должен быть «сорванец», а не «плохой мальчик»… но вы можете решить, что вам больше нравится.)

Наконец, Чалотра больше рассказал о своем персонаже, Йеннифэр: «Чем больше я ее узнаю, тем больше я на нее кажусь. Как будто наша жизнь стала зеркалом. Ее проблемы и чувства живут во мне, и она, безусловно, кое-что сделала для меня как женщины. Она смелая и бесстрашная, резкая. У нее супергероиня, магнетическая энергия. Она, конечно же, волшебница, а волшебницы переживают новый век славы. Я верю, что сопереживать Йеннифэр будет очень просто. Я также считаю, что работа Лорен особенно хорошо отражает Йеннифэр — от костюмов, которые заставляют меня чувствовать себя сильной, до сценария».

Несмотря на то, что среди фанатов она вызывает разногласия, Чалотра верит, что Йеннифэр покорит сердца всех: «Она всегда все контролирует: милая или противная, она представляет разные версии себя в зависимости от человека, с которым она находится — и вы обнаружите, Почему. »

Также в статье всплывает подход The ​​Witcher к компьютерной графике. «Я хочу подчеркнуть, что в зеленой комнате никто не разговаривает с мячом», — сказал художник-постановщик Эндрю Лоуз. «Нам нужна была интуитивная история с множеством визуальных измерений. Мы были более физически, чем мы могли бы быть. Публика слишком умна, когда дело доходит до компьютерной графики, и [с плохой компьютерной графикой] они могут отказаться от магии шоу. Опыт должен быть цельным со спецэффектами, и мы заинтересованы в том, чтобы избежать несоответствия между реальностью и воображением».

Что касается монстров, вот что сказал Лоус: «Мы очень старались вернуть существам материальность, потому что они являются важной частью истории».

Несоответствие между реальностью и воображением, как видно в польской адаптации «Проклинатель »

Законы продолжают рассматривать подход шоу к адаптации популярной собственности: «У нас будет большая международная аудитория, разделенная на любопытных и страстных. Мы намерены оправдать их ожидания, ввести тех, кто уже знаком с историей, в знакомую среду, но в то же время удивить их, создать атмосферу непредсказуемости, оставаясь при этом в средневековых границах исходного материала. Это история, которая не отражает историю, но выглядит как история. Мы не хотим исключать тех, кто не читал романов, и не хотим, чтобы Континент напоминал то, что уже видели в других произведениях».

Трейлер «Ведьмак » , прибывающий в этот Хэллоуин, а также новые цитаты и изображения не могут не радовать. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе, когда мы расскажем обо всех свежих новостях с London Comic Con и Lucca Comics and Games , где нас ждет еще один большой праздник интервью, видеоматериалов и сенсаций.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Доклад о происхождении крови дразнит более крупных и крутых монстров

Автор
Нараян Лю

Репортажи со съемочной площадки «Ведьмак: Происхождение крови», кажется, дразнят монстров покрупнее и страшнее, чем те, что появлялись в популярном сериале Netflix.

Сериал «Ведьмак: Происхождение крови» от Netflix недавно перенес производство в Великобританию, где репортажи и изображения начинают течь более свободно, чем когда съемки проходили в Исландии, давая зрителям возможность заглянуть в древний континент, который они могут ожидать увидеть в предстоящая серия.

В новом отчете реданской разведки указано, что звезды сериала — София Браун, Лоуренс О’Фуарейн и Мишель Йео — снимались на Френшем-Литтл-Понд. Наряду с небольшими размытыми изображениями актеров в костюмах отчеты со съемочной площадки подробно описывали актеров, снимающих сцену боя, снятую с помощью длинного шеста, который, вероятно, готовился к работе над визуальными эффектами позже и, следовательно, указывает на появление большого монстра. Фактически, использование шеста предполагает, что он может быть больше, чем многие из монстров Netflix. 0003 Ведьмак представлен, кроме дракона или кикиморы.

СВЯЗАННЫЙ: Логотип серии The Witcher: Blood Origin Debuts

Новости о грядущем проекте с живыми актерами поступают медленно с момента анонса сериала в июле 2020 года. Лишь недавно был объявлен полный актерский состав. Помимо Лоуренса О’Фуарэйна в роли Фьялла, Софии Браун в роли Эйле и Мишель Йео в роли Скиана, в «Ведьмак: Происхождение крови » сыграют Миррен Мак в роли Мервина, Ленни Генри в роли Балора, Джейкоб Коллинз Леви в роли короля Дикой Охоты Эредина, Лиззи Аннис в роли Закаре, Хью Новелли в роли Каллана «Брат Смерти», Франческа Миллс в роли Мелдофа, Эми Мюррей в роли Фенрика, Натаниэль Кертис в роли Брайана, Зак Вятт в роли Синдрила и Дилан Моран в роли Утрока Одноорехового.

Кроме того, Сценарист «Ведьмака » Деклан де Барра будет шоураннером, а также исполнительным продюсером вместе с Лорен С. Хиссрич, Томеком Багински и другими. Автор «Ведьмака » Анджей Сапковский также будет консультантом по сериалу. Стоит отметить, что, хотя в романах Сапковского упоминается Соединение Сфер и туманно описываются его последствия, этот период в истории континента так и не был полностью исследован.

СВЯЗАННО: The Witcher: Season 2 вынуждает Йеннифер формировать маловероятные союзы

Ведьмак: Происхождение крови — это сериал из шести частей, действие которого происходит за 1200 лет до событий Ведьмак , после катастрофического межпространственного события, известного как Соединение Сфер, которое объединило целые миры и заполонили континент монстрами, людьми и магией. Официальный синопсис шоу дразнит исследованием того, как появился первый ведьмак.

Дата премьеры The Witcher: Blood Origin пока неизвестна. Тем не менее, поклонники франшизы все еще могут ожидать возвращения Геральта из Ривии, Йеннифэр из Венгерберга и принцессы Цири во 2 сезоне 9.0003 Ведьмак , премьера которого состоится на Netflix 17 декабря.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: «Ведьмак»: Netflix еще не дал зеленый свет третьему сезону… Пока

Источник: Реданская разведка

Подпишитесь на нашу рассылку

Похожие темы

 • ТВ
 • Телевизионные новости
 • Ведьмак: Происхождение крови

Об авторе

Нараян Лю (/Nəraɪʌn Lɪʊ/ в IPA) — автор статей и новостей, а также младший редактор CBR.